பைத்தானில் உள்ள கூற்றுகள் உள்ளமை

Paittanil Ulla Kurrukal Ullamai

எந்தவொரு நிரலாக்க மொழியுடனும் பணிபுரியும் போது, ​​​​பல நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை நீங்கள் அடிக்கடி சந்திக்கிறீர்கள். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நிலைமை உங்களுக்குக் கூறுகிறது, மேலும் நிபந்தனை தேர்வு என்ன செயல்பாடு அல்லது குறியீட்டின் தொகுதியை அடுத்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. பைத்தானில் உள்ள முடிவெடுக்கும் அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம். பைத்தானின் முடிவெடுக்கும் அறிக்கைகள் if-elif-else அல்லது just if-else அறிக்கைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை திருப்தி அடையும் போது, ​​if-else வெளிப்பாடுகள் அடுத்து எந்தத் தொகுதிக் குறியீட்டைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை விவரிக்கிறது. Nested if அறிக்கை பல if-else அறிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது அல்லது ஒரு if நிபந்தனைக்குள் மற்றொரு if அறிக்கையைப் பயன்படுத்துகிறது. Python திட்டத்தில் முடிவுகளை எடுப்பதற்கு Nested if அறிக்கைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்குக் கற்பிக்கும்.

ஸ்டேட்மென்ட் என்றால் என்ன

ஒரு முடிவை எடுக்க நீங்கள் பல நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்தில் அறிக்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அந்த நிபந்தனைகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்து இருக்கும்.குறியீட்டை எழுதும் போது, ​​டெவலப்பர்கள் அடிக்கடி எந்த குறியீட்டின் தொகுதியை அடுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், if-else அறிக்கைகள் கைக்கு வரும். பெரும்பாலான டெவலப்பர்கள் if-else நிலைமைகள் பற்றிய உள்ளுணர்வு புரிதலைக் கொண்டுள்ளனர். பல விருப்பங்கள் இருக்கும்போதெல்லாம் if-else ஸ்டேட்மென்ட் பயன்படுத்தப்படும், மேலும் ஒரே ஒரு விருப்பம் சரியாக இருந்தால் அதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்த அறிக்கைகள் வெவ்வேறு நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன, எனவே குறியீட்டின் ஓட்டத்தை தீர்மானிக்க உதவுகின்றன.அறிக்கையானது பூலியன் செயல்பாட்டுடன் வேலை செய்தால், சரி அல்லது தவறு, அது இரண்டு 'முடிவுகளை' உள்ளீடாக எடுத்துக்கொள்கிறது, அவை சரி அல்லது தவறான நிலையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். உதாரணமாக, ஒரு நிபந்தனை உண்மையாக இருந்தால், அறிக்கையின் உண்மைத் தடுப்பு செயல்படுத்தப்படும். இருப்பினும், நிபந்தனை தவறானதாக இருந்தால், அறிக்கையின் True பிளாக் தவிர்க்கப்படும், மேலும் அறிக்கையின் தவறான தொகுதி செயல்படுத்தப்படும்.இங்கே, ஒரு எளிய if-else அறிக்கையின் உதாரணத்தை உங்களுக்கு வழங்குவோம், அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய யோசனையை உங்களுக்கு வழங்குவோம், பின்னர் நாங்கள் Nested if அறிக்கைக்கு முன்னேறுவோம். if-else அறிக்கையின் அடிப்படை செயல்பாட்டை நீங்கள் அறிந்தவுடன், Nested if அறிக்கையை செயல்படுத்துவதை விரைவாக அறிந்துகொள்வீர்கள்.

உதாரணம் 1

எடுத்துக்காட்டாக, கொடுக்கப்பட்ட எண் 5 ஐ விட அதிகமாக உள்ளதா அல்லது சிறியதா என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய if-else வெளிப்பாடு பயன்படுத்துவோம்.

10 ஆனது 5 ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால், if அறிக்கையானது True block of code ஐத் தவிர்த்துவிட்டு False block of code ஐ இயக்கும். எளிமையாகச் சொன்னால், if அறிக்கைக்குப் பதிலாக வேறு அறிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.= 10 ;
என்றால் ( < 5 ) :
அச்சு ( 'கொடுக்கப்பட்ட எண் 5 க்கும் குறைவாக உள்ளது' )

வேறு :
அச்சு ( 'எண் 5 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது' )


கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெளியீட்டைக் காணலாம்:

Nested if-else அறிக்கை

உதாரணம் ஒரு எளிய ஒற்றை என்றால்-இல்லை நிபந்தனை. அடுத்து எந்தக் குறியீட்டின் தொகுதியை இயக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிபந்தனைகள் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? Nested if-else அறிக்கை அந்தச் சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தப்படும். Nested if-else ஒற்றை if-else ஸ்டேட்மெண்ட் போல ஆனால் பல நிபந்தனைகளுடன் செயல்படுகிறது.

எளிமையான வார்த்தைகளில், Nested if-else அறிக்கை என்பது மற்றொரு if-else அறிக்கைக்குள் இருக்கும் if-else அறிக்கையாகும். ஒரு அறிக்கையை மற்றொரு அறிக்கைக்குள் வைப்பது கணினி மொழியில் கூடு கட்டுதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எத்தனையோ அறிக்கைகள் ஒன்றோடொன்று உள்ளமைக்கப்படலாம். இருப்பினும், பைதான் நிரலாக்க மொழியில், உங்களுக்கும் கம்பைலருக்கும் கூடு கட்டுவதை தெளிவாக்குவதற்கு உள்தள்ளலில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இப்போது, ​​Nested if அறிக்கையின் ஒரு எளிய உதாரணத்தைப் பார்க்கலாம், அதன் செயலாக்கத்தை அறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2

Nested if-else அறிக்கையின் செயலாக்கத்தை இந்த எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்குக் காண்பிக்கும். முதலில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பார்க்கவும், பின்னர் அதை படிப்படியாக விளக்குவோம்.

குறியீட்டில் நீங்கள் பார்ப்பது போல், ஒரு if-else தொகுதி மற்றொரு if-else தொகுதிக்குள் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட எண் எதிர்மறையா, நேர்மறையா அல்லது பூஜ்ஜியமா என்பதைச் சரிபார்ப்பதற்கான அனைத்துப் படிகளையும் நிரல் உங்களுக்கு வழங்கும். நீங்கள் நிரலை இயக்கியதும், அது எண் <0தானா என்பதைச் சரிபார்க்கும், மேலும் அது 0 க்குக் குறைவாக இருந்தால், அது பூஜ்ஜியத்திற்குச் சமமாக உள்ளதா என்பதை மீண்டும் சரிபார்க்கும்.

குறிப்பிட்ட எண் பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாக இருந்தால், அது 'கொடுக்கப்பட்ட எண் பூஜ்ஜியம்' என்ற செய்தியை அச்சிடும். இது பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாக இல்லாவிட்டால், அது 'கொடுக்கப்பட்ட எண் எதிர்மறை எண்' என்ற செய்தியை அச்சிடும். இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், மற்ற நிபந்தனை பகுதி செயல்படுத்தப்படும், மேலும் அது 'கொடுக்கப்பட்ட எண் ஒரு நேர்மறை எண்' என்பதைக் காண்பிக்கும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, எங்கள் வழக்கில் கொடுக்கப்பட்ட எண் a=-10 எதிர்மறை எண். எனவே, நிரல் பின்வரும் குறியீட்டின் தொகுதியை இயக்க வேண்டும்:

= - 10
என்றால் <= 0 :
என்றால் == 0 :
அச்சு ( 'கொடுக்கப்பட்ட எண் பூஜ்யம்' )
வேறு :
அச்சு ( 'கொடுக்கப்பட்ட எண் எதிர்மறை எண்' )
வேறு :
அச்சு ( 'கொடுக்கப்பட்ட எண் நேர்மறை எண்' )


இங்கே, பின்வரும் வெளியீட்டைக் காணலாம்:

எடுத்துக்காட்டு 3

இந்த எடுத்துக்காட்டில், எந்த எண்கள் (குறியீட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன) ஒரே மாதிரியானவை மற்றும் வேறுபட்டவை என்பதை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் என்பதைக் காண்பிப்போம். குறியீட்டைப் பார்க்கவும். முதலில், 5, 5, மற்றும் 6 மதிப்புகளுடன் மூன்று மாறிகளை (a, b, c) அறிவித்தோம். அதன் பிறகு, முடிவுகளைப் பார்க்க, Nested if அறிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படும்.

= 5

பி = 6

c = 6


என்றால் ( == பி ) :
என்றால் ( == c ) :
அச்சு ( 'எல்லா எண்களும் சமம்' )
என்றால் ( != c ) :
அச்சு ( 'முதல் மற்றும் இரண்டாவது எண்கள் ஒன்றே ஆனால் மூன்றாவது எண் அல்ல' )
எலிஃப் ( பி == c ) :
அச்சு ( 'இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது எண்கள் ஒன்றுதான் ஆனால் முதல் எண் இல்லை' )
வேறு :
அச்சு ( 'எல்லா எண்களும் வேறுபட்டவை' )

பின்வரும் வெளியீட்டைப் பார்க்கவும். நாம் பார்க்க முடியும் என, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது எண்கள் ஒரே மாதிரியானவை, ஆனால் முதல் எண் வேறுபட்டது, எனவே அச்சிடப்பட வேண்டும்.

முடிவுரை

இந்த கட்டுரையில், Nested if-else அறிக்கையின் செயலாக்கத்தை எடுத்துக்காட்டுகளின் உதவியுடன் கற்றுக்கொண்டோம். முதலில், Nested if அறிக்கையின் கருத்தை நாங்கள் விளக்கினோம், பின்னர் Python நிரலாக்க மொழியில் Nested if அறிக்கையைச் செயல்படுத்த உங்களுக்கு உதவ சில நிரலாக்க எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்கினோம்.