ஜாவாஸ்கிரிப்டில் உள்ள ஒரு வரிசையிலிருந்து முதல் உறுப்பை அகற்றவும்

Javaskiriptil Ulla Oru Varicaiyiliruntu Mutal Uruppai Akarravum

டெவலப்பர்கள் ஒரு வரிசையில் இருந்து உள்ளீடுகளை அகற்றுவதற்கு அடிப்படை நிரல் குறியீட்டை அடிக்கடி பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள். சில நேரங்களில், புரோகிராமர்கள் ஒரு வரிசையிலிருந்து முதல் உறுப்பை அகற்றும் சூழ்நிலை உள்ளது, இதனால் அவர்கள் தொடக்கத்தில் தேவையான உறுப்பைச் சேர்க்க முடியும். இதைச் செய்ய, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஷிப்ட்() முறை மற்றும் ஸ்லைஸ்() முறை போன்ற சில முன் கட்டப்பட்ட முறைகளை வழங்குகிறது.

இந்த இடுகை ஜாவாஸ்கிரிப்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு வரிசையில் இருந்து முதல் உறுப்பை அகற்றுவதற்கான முறைகளை விளக்குகிறது.ஜாவாஸ்கிரிப்டில் ஒரு வரிசையிலிருந்து முதல்/1வது உறுப்பை அகற்றுவது எப்படி?

வரிசையிலிருந்து 1வது உறுப்பை அகற்ற, கொடுக்கப்பட்டுள்ள JavaScript முறைகளைப் பயன்படுத்தவும்:முறை 1: ஷிப்ட்() முறையைப் பயன்படுத்தி வரிசையிலிருந்து 1வது உறுப்பை அகற்றவும்

வரிசையின் 1வது உறுப்பை அகற்ற, JavaScript prebuilt ஐப் பயன்படுத்தவும். shift() ”முறை. இது ஒரு வரிசையின் முதல் உறுப்பை அகற்றி, மாற்றப்பட்ட கூறுகளுடன் அதை வழங்குகிறது.தொடரியல்

வரிசையின் 1வது உறுப்பை அகற்ற கொடுக்கப்பட்ட தொடரியல் பயன்படுத்தவும்:

வரிசை.ஷிப்ட் ( )உதாரணமாக

கொடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில், பின்வருவனவற்றை உருவாக்குவோம் ' வரிசை ”:

var வரிசை = [ 'ஜாவா' , 'ஜாவாஸ்கிரிப்ட்' , 'HTML' , 'சிஎஸ்எஸ்' ] ;

வரிசையின் முதல் உறுப்பை அகற்றி அந்த உறுப்பை மாறியில் சேமிக்கும் ஷிப்ட்() முறையை அழைக்கவும் ' முதல் உறுப்பு நீக்கவும் ”:

var removeFirstElement = array.shift ( ) ;

இதன் விளைவாக மாற்றப்பட்ட வரிசையை கன்சோலில் அச்சிடவும்:

console.log ( வரிசை ) ;

மேலும், கன்சோலில் உள்ள வரிசையிலிருந்து அகற்றப்பட்ட உறுப்பை அச்சிடவும்:

console.log ( நீக்க முதல் உறுப்பு + 'வரிசையிலிருந்து அகற்றப்பட்டது' ) ;

வெளியீடு குறிக்கிறது ' ஜாவா 'வரிசையில் இருந்து வெற்றிகரமாக நீக்கப்பட்டது:

முறை 2: ஸ்லைஸ்() முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு வரிசையில் இருந்து முதல் உறுப்பை அகற்றவும்

வரிசையிலிருந்து 1வது உறுப்பை அகற்றுவதற்கான மற்றொரு முறை ' துண்டு () ”முறை. இது முதல் மற்றும் கடைசியாக வழங்கப்பட்ட குறியீடுகளுக்கு இடையே உள்ள உறுப்புகளின் வரிசையை வழங்குகிறது.

தொடரியல்

ஒரு ஸ்லைஸ்() முறைக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொடரியல் பின்பற்றவும்

துண்டு ( முதல்இண்டெக்ஸ், கடைசிஇண்டெக்ஸ் )

மேலே கொடுக்கப்பட்ட தொடரியல்:

  • ' முதல் அட்டவணை ” என்பது வரிசை பிரிக்கப்படும் தொடக்க உறுப்பின் குறியீடாகும்.
  • ' கடைசி அட்டவணை ” என்பது பிரிப்பதற்கான வரிசையின் கடைசி குறியீடாகும்.

உதாரணமாக

அழை' துண்டு () ' கடந்து செல்லும் முறை ' 1 ”, இது வரிசையின் முதல் குறியீடாகும், 0வது குறியீட்டிலிருந்து உறுப்பை அகற்றி 1வது குறியீட்டிலிருந்து தொடங்கும் வரிசையின் ஸ்லைஸைப் பெற:

var removeFirstElement = array.slice ( 1 ) ;

இதன் விளைவாக வரும் வரிசையை கன்சோலில் அச்சிடவும்:

console.log ( முதல் உறுப்பு நீக்கவும் ) ;

வெளியீடு

வரிசையிலிருந்து 1வது உறுப்பை அகற்றுவது அவ்வளவுதான்.

முடிவுரை

வரிசையிலிருந்து 1வது உறுப்பை அகற்ற, ''ஐப் பயன்படுத்தவும் shift() 'முறை அல்லது' துண்டு () ”முறை. ஷிப்ட்() முறையானது முதல் உறுப்பை நீக்கி, மாற்றப்பட்ட உறுப்புகளுடன் வரிசையை வழங்குகிறது, அதே சமயம் ஸ்லைஸ்() முறையானது தொடக்க மற்றும் இறுதிக் குறியீடுகளைக் கடந்து வரிசையை வெட்டுகிறது. இந்த இடுகையில், ஜாவாஸ்கிரிப்டைப் பயன்படுத்தி வரிசையில் இருந்து 1வது உறுப்பை அகற்றுவதற்கான முறைகளை நாங்கள் விளக்கியுள்ளோம்.